ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
www.bailando.novatv.bg

И ИНТЕРАКТИВНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ "BAILANDO"
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1. /1/ Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на интерактивни приложение на телевизионното предаване “Bailando” и уреждат отношенията, между всяко физическо лице, от една страна и от друга страна “И-кард” ООД, град София, което притежава правата за реализиране на същите.
/2/ Настоящите Общи условия регламентират и правата и задълженията на страните при ползване на информационните ресурси на уебсайта www.bailando.novatv.bg и достъпните чрез него други интерактивни приложения на телевизионното предаване “Bailando”, предоставяни като клиентски услуги.
Чл. 2. Навсякъде в Общите условия, дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:
1. “Сайтът” е уеб сайта www.bailando.novatv.bg, даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на “И-кард” ООД, град София.
2. “Администраторът” е “И-кард” ООД, град София, който притежава правата за администриране на сайта www.bailando.novatv.bg.
3. “Потребител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.bailando.novatv.bg. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези предвидени за регистрираните потребители.
4. “Регистриран потребител” e всяко физическо лице, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси, услуги, както и клиентски услуги, след като е получило подтвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило индентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
5. “Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно и многократно информационен ресурс, удовлетворяващ тяхна нематериална потребност.
6. “Клиентска услуга” е генерирана на Сайта възможност регистрираните потребители да ползват предоставен ресурс, удовлетворяващ тяхна потребност. Клиентските услуги са възмездни, освен ако Администратора не е обявил друго за някоя от тях.

Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им, има всяко отваряне на страница на сайта.
Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.bailando.novatv.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
/4/ В случай, че клиентската услуга може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й. Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.
/2/ Потребителите имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложението не обвързва Администратора.
/3/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта.
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по- горе.
/5/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администраторът в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.
ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Чл.6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.
/2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън първия.
Чл.7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.
Чл.8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само - намеса в сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
Чл.9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите, включително, но не само “чат”, “форум”, да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
 • национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
 • обида и/или клевета срещу кое да е лице;
 • заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
 • призоваване към извършване на престъпление;
 • призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
 • рекламно послание с комерсиална цел;
 • класифицирана или друга защитена информация;
 • предложение за сключване на търговски сделки;
 • информация относно личния живот на трети лица;
 • порнография и/или имащо педофилска насоченост;
 • каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.
ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ.
Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора или на “Нова телевизия –първи частен канал” ЕАД, град София или на продуцентите на телевизионното предаване, или същите имат изключително право на използването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.
Чл.11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.
ІV. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА.
Чл.12. /1/ Администраторът има право:

по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.
Чл.13. Администраторът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
Чл.14. /1/ Администраторът не носи отговорност:
 • в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
 • за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
 • в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;
 • за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
 • за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
V. ЛИЧНИ ДАННИ. РЕГИСТРАЦИЯ.
Чл.15. /1/ Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.
/4/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.
Чл.16. /1/ В случаите на ползване на клиентска услуга и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:

посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
Чл.17. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.
Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това.
/2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Администратора да забрани регистрация с тези данни.
/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора, посочен по-долу.
Чл.19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.
/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):

предоставяне за ползване на предлаганите услуги;
приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
покана за участие на потребителите в мероприятия, организирани от Администратора, “Нова телевизия” или продуцента на телевизионното предаване статистически цели.
/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.
Чл.21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
 • е налице изричното съгласие на потребителя;
 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите;
 • информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
 • администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.
Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
/3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
/4/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.
Чл.23. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола.
/2/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени паролата си за достъп, по предвидения в сайта начин.
Правила за ползване на услугата "Галерия"
Чл.24. Услугата “Галерия” (наричана по-долу в този раздел “услугата”) представлява предоставена от администратора възможност, регистриран потребител да наблюдава в сайта снимков и видео материал, отразяващ случилото се в предаването
Чл.25. Услугата се предоставя безвъзмездно.
Чл.26. Администраторът има право да поставя на снимковия материал авторски или търговски знак.
Чл.27. Администраторът определя самостоятелно съдържанието и формата на снимковия материал, който предоставя за ползване по посочения в този раздел начин.
Чл.28. Услугата може да се ползва само в сайта. С оглед избягване на всякакво недоразумение, регистрираният потребител се съгласява, че:
1. Ползването на снимките не дава други права на регистрирания потребител, освен правото да ги разглежда/ наблюдава по време на неговото пребиваване в сайта;
2. Снимките могат да се разглеждат само в определен период от време, а именно – докато се излъчва телевизионното предаване “Bailando” по Нова телевизия, освен ако Администраторът не реши друго;
3. Няма право да записва (downloads) снимките или която и да част от тях в паметта на компютърна конфигурация, на електронен и/или магнитен носител, независимо от формата;
4.Няма право да записва, възпроизвежда и/или разпространява под каквато и да е форма снимка или която и да е нейна част;
5. Администраторът е автор или има право на изключително използване на снимковия материал, предоставен за публикуване в сайта;
6. Администраторът е автор или има изключителни правомощия върху текста към снимковия материал, доколкото същият (текстът) представлява авторско произведение и е обект на закрила от закона;
Чл.29. Администраторът не носи отговорност, в това число и спрямо потребителите за съдържанието на снимковия материал или видеоклиповете.
VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на “И-кард” ООД, град София, “Нова телевизия –първи частен канал” ЕАД, град София или продуцентите на телевизионното предаване “Bailando”, и след плащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Всички съобщения на потребителите до администратора следва да бъдат изпратени на следните адреси:

град София, пл. България 1, НДК - Централна сграда, ет. 4
тел. +359 2 971 38 09; +359 2 971 00 97
факс: 873 46 33
е-mail: support@e-card.bg

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.